Ausmalglück: Exotische Welten

K Vánocům jsem od sestry dostala omalovánky. Už dlouho jsem žádné nevybarvovala, tak to pro mě bylo celkem příjemné, zase si tuhle činnost vyzkoušet. Neříkám, že jsem tomu úplně propadla, místy jsem si plně uvědomovala, že bych měla dělat něco užitečnějšího, ale zkrátka jsem se jim intenzivně věnovala a podařilo se mi 77 obrázků vybarvit. Některé byly jednodušší, některé zabraly víc času. Na některé mi nevystačila zelená, tak jsem musela improvizovat. Rozhodla jsem se pojmout focení omalovánek trochu jinak než obvykle, ať to není jen neautorské listování knihou. Příjemné koukání přeji.


Ačkoliv musím přiznat, že jsem se neřídila charakteristikou barev, tak jak je zde popsaná, má něco do sebe. A třeba to nakonec něco vypovídá o tom, jaký člověk jsem. Červená jako moc, síla a energie, žlutá jako přátelství a teplo, modrá jako nekonečno a sny, zelená jako barva obnovy, života a rovnováhy. Oranžová je barvou energie, vitality a ohromení, fialová je tajemná a trochu melancholická. Růžová jako barva neviny a mládí, černá jako noc, melancholie a dokonalost, hnědá jako země a příroda, bílá jako čistota a svěžest. (V kostce.)


Der Papagei kann immer nur seine Muttersprache sprechen.
Papoušek umí mluvit vždycky jen svým mateřským jazykem. 
Der Mensch verschwindet, aber die Erde bleibt.
Člověk zmizí, Země zůstane.
 Das Gesetz ist wie eine Palme. Es ernährt mit seinen Früchten auch diejenigen, die in seinem Schatten ruhen.
Zákon je jako palma. Svými plody živí i ty, kteří odpočívají v jeho stínu. 
 Weder kann die Welle, die vorbei ist, zurückgerufen werden, noch kann die Stunde, die entschwunden ist, zurückkehren.
Tak jako nemůže být znovu přivolána odcházející vlna, nemůže se vrátit ani uplynulá hodina.
Das Recht blüht wie die Palme und vermehrt sich wie die Libanonzeder.
Právo kvete jako palmy a množí se jako cedr libanonský.
 Wende dich der Sonne zu, dann liegt dein Schatten hinter dir.
Otoč se ke slunci, tvůj stín pak bude ležet za tebou. 
 Behandle deinen Gast zwei Tage lang als Gast, aber am dritten Tag gib ihm eine Hacke.
Dva dny uctívej svého hosta jako hosta, třetí den mu dej motyku.
 Ein Tropfen Hilfe ist besser als ein Ozean voll Sympathie.
Kapka pomoci je lepší než oceán plný sympatie.
 Der Kritiker findet sogar am Paradies etwas auszusetzen.
Kritik i v ráji najde něco, co může vytknout.
 Jede Blume hat ihre Jahreszeit.
Každá květina má své roční období.
Lebe dein Leben, solange die Sonne mit tausend Feuern brennt.
Žij svůj život, dokud slunce hoří tisícem ohňů. 
 Lass jemand anders dein Lob singen.
Nech jiné, ať na tebe pějí chválu.
 Hula ist die Sprache des Herzens und folglich der Herzschlag des hawaiianischen Volkes.
Hula je řeč srdce a tudíž tlukot srdce havajského lidu.
 Sei dankbar für das, was du hast.
Buď vděčný za to, co máš.
Wer die Früchte haben will, muss auf den Baum steigen.
Kdo chce mít ovoce, musí vylézt na strom.
 Kleine Bäche machen viel Geräusch. Der Ozean brüllt selten.
Malé potoky nadělají spoustu hluku. Oceán řve jen stěží.
 Ein Sonnenstrahl reicht hin, um viel Dunkel zu erhellen.
Sluneční paprsek stačí k rozzáření tmy.
 Die Liebe ist wie ein Vogel. Es gibt keinen Ast, auf dem sie sich nicht niederlassen kann.
Láska je jako pták. Neexistuje větev, na které by se nemohla usadit.
 Es ist nicht gut, sich auf einen Menschen zu stützen, denn diese Stütze bewegt sich.
Není dobré se opírat o jednoho člověka, neboť tato opora se pohybuje.
 Die Schiffe der Wahrheit tragen Menschen guter Taten über den Ozean der Unwissenheit.
Lodě pravdy nesou lidi dobrých skutků přes oceán nevědomosti.
 Er folgt der Richtung des Winds.
Následuje směr větru.
 Stets zwischen zwei Disteln reift die Ananas. Aber stets zwischen zwei Ananassen reift unsere stehende Gegenwart, zwischen der Gegenwart und der Hoffnung.
Mezi dvěma bodláky vždy zraje ananas. Ale mezi dvěma ananasy zraje vždy naše stálá přítomnost, mezi přítomností a nadějí.
 Das Leben der Erde verewigt sich in der Gerechtigkeit.
Život Země se zvěčňuje ve spravedlnosti.
 Verliere nie den Glauben an die Sonne, auch wenn sie sich hinter Wolken verbirgt.
Nikdy neztrať víru v slunce, ani když se schová za mraky.
 Es ist die Hoffnung, die den schiffbrüchigen Matrosen mitten im Meer veranlasst, mit seinen Armen zu rudern, obwohl kein Land in Sicht ist. 
Je to naděje, která podněcuje uprostřed moře ztroskotaného námořníka máchat pažemi, i když nevidí pevninu.
 Wen interessiert das Laub, wenn sich darin eine schöne Frucht versteckt?
Koho zajímají listy, když se pod nimi schovává pěkné ovoce?
 Es ist doch erstaunlich, was ein einziger Sonnenstrahl mit der Seele des Menschen machen kann. 
Je obdivuhodné, co dokáže jeden jediný sluneční paprsek s lidskou duší.
 Selbst im Windhauch ist Leben.
V samotném závanu větru je život.
 Wir sind noch immer damit beschäftigt, die Muscheln zu untersuchen, als ob sie alles wären, was vom Meer des Lebens an die Küste von Tag und Nacht gespült wird.
Jsme stále zaneprázdnění hledáním mušlí, jako by to bylo všechno, co se z moře života vyplavuje přes den a noc na pobřeží.
 Achte auf die Proportion der Dinge! Es ist besser, ein junger Maikäfer zu sein als ein alter Paradiesvogel.
Dávej pozor na velikost věcí! Je lepší být mladým chroustem než starou rajkou.
 Es lohnt sich nicht, Wasser ins Meer zu gießen.
Nevyplatí se lít vodu do moře.
 Wenn der Himmel weint, lebt die Erde.
Když nebe pláče, země žije.
 Ein Leben ohne Sonne ist wie eine Welt ohne Freunde.
Život bez slunce je jako svět bez přátel.
 Was der Alte sitzend sieht, kann das Kind nicht aus einem Baumwipfel sehen. 
Co vidí starý sedící, nemůže vidět dítě ze koruny stromu.
 Ein leerer Sack kann nicht aufrecht stehen.
Prázdný vak nemůže stát rovně.
 Du kannst dem entkommen, was hinter dir herläuft, aber nicht dem, was in dir läuft.
Můžeš uniknout tomu, co je za tebou, ale ne tomu, co máš v sobě.
 Willst du über die hohen Berge, nimm einen alten Esel. Vielleicht trägt er dich nicht, aber er kennt den Weg!
Chceš-li cestovat do vysokých hor, vezmi si starého osla. Možná tě neponese, ale alespoň zná cestu!
 Der Stumpfsinn ist oft eine Zier der Schönheit. Ihm hat man es zu verdanken, wenn die Augen trist und durchsichtig wie die schwärzlichen Sümpfe sind oder aber die ölige Ruhe der tropischen Meere haben. 
Otupělost je často ozdobou krásy. Vděčíme jí za to, když jsou oči hluboké a průhledné jako tmavé bažiny, a nebo za jejich mastný klid tropických moří.
 Eine kleine Axt kann einen starken Baum umhauen. 
Malá sekera může pokácet silný strom.
 Wenn ein Esel dich tritt und du trittst zurück, seid ihr beide Esel.
Když tě kopne osel a ty ho kopneš zpátky, jste oba osli. 
 Wissen und Weisheit lernt man nicht an einer einzigen Schule. 
Vědomosti a moudrost se člověk nenaučí jen na jedné škole.
 Sei Herr über deinen Mund, um nicht Sklave deiner Wörter zu sein.
Buď pánem svých úst, abys nemusel být otrokem svých slov.
 Das Meer verweigert auch den kleinsten Flüssen nicht den Zutritt. Daher seine Tiefe.
Moře nepopírá ani ty nejmenší řeky. Proto je tak hluboké.
 Mit deinem Erntekorb und dem meinen werden die Menschen überleben.
S tvým a mým košem na sklizeň lidé přežijí.
 Fliege über den Ozean wie ein Vogel.
Leť přes oceán jako pták.
 Lang ist der Weg, lang ist das Leben. 
Dlouhá je cesta, dlouhý je život.
 Drehe bei. Versuche nicht, den Sturm zu bezwingen. 
Otoč se. Nesnaž se přemoct bouři.
 Es gibt drei Arten von Menschen: die Lebenden, die Toten und diejenigen, die zur See fahren. 
Jsou tři druhy lidí: žijící, mrtví a ti, kteří jedou k jezeru.
 Drei Dinge sind grenzenlos: Der Himmel mit seinen Sternen, das Meer mit seinen Tropfen und das Herz mit seinen Tränen. 
Tři věci jsou nekonečné: Obloha se svými hvězdami, moře se svými kapkami a srdce se svými slzami.
 Wenn du aufs Meer willst, aber ohne die Gefahr, Schiffbruch zu erleiden, kaufe kein Schiff. Kaufe eine Insel!
Když chceš k moři, ale chceš se vyhnout nebezpečí ztroskotání, nekupuj si loď. Kup si ostrov!
 Ein Sonnenstrahl kann einen anderen Menschen aus mir machen. 
Sluneční paprsek ze mě může udělat jiného člověka.
 Alles ist schöner bei Sonnenschein, sogar der Regen. 
Všechno je hezčí, když svítí slunce. I déšť.
 Aus der Ferne sieht es aus, als würden die Seeschwalben auf den Wellen laufen. 
Z dálky to vypadá, jako by rybáci běhali po vlnách.
 Was kümmert mich der Schiffbruch der Welt, ich weiß von nichts, als meiner seligen Insel. 
Co mě znepokojuje na ztroskotání světa, je, že nevím o ničem jiném, než o svém ostrově.
 Der Wissende weiß und erkundigt sich, aber der Unwissende weiß nicht einmal, wonach er sich erkundigen soll. 
Ten, kdo ví, ptá se, ale ten, kdo neví, ani neví, na co se zeptat.
 Schlechte Freunde werden dich davon abhalten, gute Freunde zu haben. 
Špatní přátelé tě budou odrazovat od toho, mít dobré přátele.
 Wenn das Huhn fröhlich ist, ist der Habicht nicht weit. 
Když je slepice veselá, není jestřáb daleko.
 Um zur Quelle zu gelangen, muss man gegen den Strom schwimmen. 
Abychom se dostali k prameni, musíme plavat proti proudu.
 Wenn ein Haus stirbt, lebt ein zweites. 
Když zemře jeden dům, žije druhý.
 Das Meer ist eine immense Wüste, wo ein Mann nie allein ist, in dem er fühlen kann, wie das Leben aller in ihm bebt.
Moře je obrovská pustina, na které člověk nikdy není sám, kde může cítit, jak se v něm otřásá život.
 Zur Säzeit arbeitet man allein. Zur Erntezeit sind die Freunde überall. 
Když se seje, jsme osamoceni. Když se sklízí, jsou všude kolem přátelé.
 Die Ente kann überallhin fliegen, aber sie kehrt immer zum Wasser zurück. 
Kachna může létat všemi směry, ale vždycky se vrátí zpět k vodě.
 Die Sterne sind die Augen des Paradieses.
Hvězdy jsou oči ráje.
 Ohne Visionen oder Vorhersehung wäre die Menschheit verloren. 
Bez vizí a předpovědí by se vytratila lidskost.
 Die Heimat des Abenteuers ist die Fremde. 
Vlastí dobrodružství je cizina.
 Unendliches vermag die Sonne über die Erde und über die Gemüter.
Slunce má nekonečnou moc nad zemí a city.
  Die Erde ist eine Mutter, die niemals stirbt.
Země je matka, která nikdy neumírá.
Meine Stimme ist mein Erwachen. Meine Stimme ist das Fenster meiner Seele.
Můj hlas je mým procitnutím. Můj hlas je oknem mé duše.
 Die Spinne und die Fliege können keinen Kompromiss schließen.
Pavouk a moucha nemohou uzavírat kompromisy.
 Je kleiner die Eidechse, desto größer ist ihre Hoffnung, ein Krokodil zu werden. 
Čím menší je ještěrka, tím větší je její naděje, že se stane krokodýlem.
 Die Arbeit, die man sich selbst vorgenommen hat, ist nie unmöglich.
Práce, kterou jsme si sami předsevzali, není nikdy nemožná.

Omlouvám se za trochu (hodně) amatérský překlad německých citátů. Respektive citátů v němčině, protože většina má původ někde u maorských, havajských a jiných přísloví. Snad se vám dnešní článek na oddech líbil, paradoxně mi jeho příprava zabrala hodně času. Mějte se krásně a napište mi, který citát se vám líbí a jestli ještě čas od času vybarvujete omalovánky.

účinkovali: dvě želvy Littlest Pet Shop, slepičí králíček od Iris
Baruna z Ikey, lapač snů, spousta tužek a chundelatá deka

Komentáře

 1. Já moc neomalovavam protože mi přijde ze to neumím a moje obrázky vypadají hůř než ostatních 😀
  Blog Rachel Roo

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To mi přijde taky no. :D Ale občas něco vypadá hezky. :)

   Vymazat
 2. Nejvíce se mi líbí želva a delfín, ale celkově celý článek mě velice zaujal :)

  OdpovědětVymazat
 3. Jůůů, to je super, jak tam jsou citáty v němčině, to je něco vyloženě po tebe!
  Obdivuji, že vymalováváš fixkami, já asi na to nemám ten dobrý styl a jsou tam pak hrozně vidět překryvy a fleky a tak, takže raději vždycky sáhnu po pastelkách. Ale je pravda, že už dlouho jsem nic nevybarvovala, to ten trend hodně rychle pominul, co? :D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně, bylo to super, ty citáty jsou některé moc pěkné. :) Já zas nerada ořezávám pastelky. :D

   Vymazat
 4. Pořídila jsem si jedny antistresové omalovánky už před dlouhou dobou, ale moc jsem toho nevybarvila. Ne, že by mě to nebavilo, ale nějak jsem si nikdy nenašla čas. Jsem hodně náročná na motivy, aby mě to bavilo, musí se mi opravdu líbit. Tyhle tvoje omalovánky by mě asi moc nezaujaly, jsou tam hodně velké plochy, já mám raději spíš drobnější motivy a taky raději používám pastelky. Ale ty sis s tím krásně vyhrála, nejhezčí je zelená želva, pestrobarevný papoušek a ten modrý kakadu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já asi nemám takový cit pro detail, takže drobné omalovánky jsou pro mě trochu utrpení. Ale v podání někoho, kdo má tu trpělivost, vypadají krásně. :)

   Díky za komentář! ^^

   Vymazat
 5. Krásný, chameleon je boží! :)

  OdpovědětVymazat
 6. Tuhle mánii jsem zatím nikdy nepochopila a tak jsem si z Ali objednala taky a uvidím zda mě to chytne :D

  OdpovědětVymazat
 7. Jednou jsem (tady v Česku!) sehnala mandaly se španělskými instrukcemi a citáty. Tenkrát jsem ale už nevybarvovala, takže si je koupila babička a já jí to pak překládala a cítila se hrozně chytře. :D Moje omalovánková cesta skončila minulé léto, kdy jsem dokončila akvarelové omalovánky a jiné teď už ani začínat nechci, protože vím, že těm posledním se žádné nevyrovnají, jestli mě chápeš. V tu dobu jsem taky začala trochu víc kreslit a malovat sama a tak si raději vytvářím vlastní obrázky, než abych vybarvovala nějaké cizí, které se mi mnohdy ani nelíbí. (Třeba mi vadí, když je vidět, že každá omalovánka je od jiného autora a stylově spolu nesplývají, ale to není případ těch tvých.)
  Nejvíc se mi líbí ty červené květy, jsou někde poblíž konci a je u nich citát o kachně. Chápu, žes to všechno chtěla vybarvit fixami, já mám fixy hrozně ráda, i když to s nimi někdy nevypadá tak dobře jako s pastelkami - ten proces kreslení fixou je bůhvíproč hrozně uklidňující. A taky obdivuji, že jsi schopná dokončit sešit s omalovánkami. Já takové ambice nikdy nemám, naopak mě děsí, že to bude dodělané, nevím proč. :) Asi bych se pak chytala za hlavu, že jsem ztratila tolik času, celý sešit času.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Chápu, já vlastně taky měla nejradši ty první omalovánky, co jsem vybarvovala. Mandaly to byly. Pak jsem ještě měla ráda Cizinku, ale to bylo náročné, protože to prostě strašně svazovalo a musela jsem to dělat (kvůli subjektivnímu pocitu) intenzivně. Já vlastně vždycky chci mít všechno hotové, protože právě mám pocit, že s tím trochu ztrácím čas, takže se snažím co nejdřív tu činnost ukončit, i když mě místy docela baví. :D Myslím, že si třeba někdy do konce roku ještě zkusím něco vybarvit, ale asi to nebude už celý sešit. :D

   Díky moc za obsáhlý komentář! :)

   Vymazat

Okomentovat

Oblíbené příspěvky